Podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa dla początkujących

Wstęp

Wiele osób, które nigdy wcześniej nie miały kontaktu z budownictwem, a na przykład chcą w przyszłości wybudować dom, spotyka się ze ścianą w postaci słownictwa. Część z nich jest dosyć prosta i intuicyjna, natomiast część jest niezrozumiała i wymaga dodatkowego zapoznania się z tematem. Dzisiaj postaram się przedstawić kilka pojęć z zakresu budownictwa, zarówno tych podstawowych jak i bardziej zaawansowanych. Część definicji będzie pochodziła z dokumentów prawnych, na przykład prawa budowlanego.

Pojęcia:

Budowa to wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla to każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury (np. drogi, mosty, wiadukty).

Budynek to obiekt budowlanych, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Deweloper to przedsiębiorca, który podjął decyzję o inwestycji w nieruchomość i buduje ją za zakupionej działce. Prowadzi on działalność gospodarczą, której celem jest znalezienie kupców lub najemców nieruchomości.

Dokumentacja budowy to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu.

Działka budowlana to zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

Lokal to wydzielona część budynku służąca celom mieszkaniowym lub innym (usługowym, produkcyjnym, handlowym) albo użytkowym (garaż).

Mieszkanie to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

Nieruchomość – części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Samowola budowlana to budowa lub rozbudowa budynku lub innego obiektu bez wymaganego pozwolenia na budowę, istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu bez uzyskania zmiany pozwolenia na budowę lub wybudowanie obiektu budowlanego lub wykonanie określonych robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *